Rejestry i ewidencje


Stanowisko ds wymiaru zobowiązań pieniężnych i opłat
 1. podatkowe rejestry wymiarowe Rozp.M.F. z 25.05.1999 r.
 2. Ewidencja podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 3. Ewidencje zaświadczeń upraw. do otrzymania bonów paliwowych przez rolników - ustawa z 27.04.2001 r.(Dz.U.Nr 56 poz. 580)
 4. Rejestr zaświadczeń o st. majątkowym - ust. z dn. 29.08.1997 (Dz.U. 137 poz.962 z późn.zm)
 5. Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości - ust. z 17.04.1997 (Dz.u. 137 poz. 962 z późn.zm)

Stanowisko ds poboru zobowiązań pieniężnych i opłat
 1. Ewidencja kart podatkowych (Rozp.Min.Fin. z dnia 25 maja 1999 r.)(Dz.U. z dnia 2 czerwca 1999 r.)
 2. Ewidencja wysłanych upomnień (Rozp.Min.Fin. z dn. 19 grudnia 2002 r.) (Dz.U.Nr 9, poz.106 z dnia 27 stycznia 2003 r.)
 3. Ewidencja tytułów wykonawczych (Roz. Min. Fin. z dn. 17 grudnia 2002 r.) (Dz.U.Nr 9, poz. 106 z dnia 27 stycznia 2003 r.)

Stanowisko ds obsługi kasowej, ewidencji i rozliczania podatku VAT
 1. Rejestr opłaty skarbowej od weksli (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 200 r. Dz.U. z dnia 14 grudnia 2000 r.)
 2. Ewidencji sprzedaży i zakupów VAT (Dz.Urz.Min.Fin. z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie ewidencji podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i obrotowego).
 3. Rejestr zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego.
 4. Ewidencja druków scisłego zarachowania

Informatyk
 1. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu zbiorów danych osobowych prowadzona na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Rejestr licencji oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie Gminy Radomsko.

Stanowisko ds obsługi sekretariatu Wójta
 1. Rejestr skarg i wniosków.
 2. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy.
 3. Rejestr pism wpływających - "Dziennik Korespondencyjny".
 4. Rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów.
 5. Rejestr delegacji - polecenie wyjazdu służbowego.
 6. Rejestr korespondencji wysyłanej - (listy polecone) - książka nadawcza.

Stanowisko ds ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej
 1. Rejestr ewidencji działalności gospodarczej. Rejestr przedsiębiorców.
 2. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Stanowisko ds planowania przestrzennego i gospodarki gruntami
 1. Rejestr Uchwał Rady Gminy o przystapieniu i zatwierdzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomsko.
 2. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania Terenu inwestycji.
 3. Rejestr postępowań rozgraniczeniowych.
 4. Rejestr wydanych postanowień o możliwości podziału działki i decyzji zatwierdzających podział działki.
 5. Rejestr mienia komunalnego.

Kierownik ds inwestycji i zamówień publicznych
 1. Rejestr przetargów.

Stanowisko ds. obywatelskich, wojskowych, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 1. Rejestr wyborców
 2. Ewidencja ludności
 3. Rejestr przedpoborowych
 4. Rejestr wydanych dowodów osobistych
 5. Rejestr utraconych dowodów osobistych

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 1. Rejestr umów

Stanowisko ds. Rady Gminy, kultury i kultury fizycznej
 1. Rejestr uchwał Rady Gminy Radomsko
 2. Rejestr instytucji i placówek kulturalnych
 3. Gminna ewidencja zabytków

Stanowisko ds. archiwum zakładowego, zaopatrzenia i spraw gospodarczych
 1. Ewidencja pieczęci i stempli
 2. Archiwum zakładowe Urzędu

Sekretarz Gminy
 1. Ewidencja pracowników Urzędu
 2. Ewidencja czasu pracy - urlopów wypoczynkowych
 3. Ewidencja rencistów i emerytów

Stanowisko ds. rolnictwa, zaopatrzenia, ściągalności opłat za wodę i ścieki
 1. Rejestr umów na odprowadzanie ścieków
 2. Rejestr umów na dostawę wody

Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i funduszy strukturalnych
 1. Rejestr padłych zwierząt
 2. Rejestr nr porządkowych nieruchomości
 3. Rejestr wydanych zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
 4. Ewidencja występowania azbestu
 5. Ewidencja zawartych umów na odbiór odpadów stałych i ciekłych
 6. Rejestr danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  26‑09‑2007 08:58:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  26‑09‑2007 08:58:08
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2007 08:58:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie