Ogłoszenia


Ogłoszenie

27‑11‑2018 12:45:04

OGLOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU

ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

            Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Radomsko ogłasza:

            - podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 46 ust. 1 oraz zstaystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

Oddziały przedszkolne prowadzone przy Publicznych Szkołach Podstawowych:

            - podstawowa kwota dotacji (miesięcznie)               666,84 zł

            - statystyczna liczba uczniów                                              114

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego

09‑10‑2018 14:29:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opłata za usługi wodne - za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

19‑07‑2018 11:01:06

           Wójt Gminy Radomsko informuje, że  z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wobec powyższego władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Wójta Gminy dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy  (pok. Nr 2).

Zgodnie z art. 272 ust. 22 przywołanej ustawy Wójt Gminy, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U z 2017r., poz. 2502) wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie opłaty za usługę wodną będą ustalane w oparciu o ogólnodostępne dane geodezyjno-budowlane oraz dane będące w posiadaniu tut. Urzędu.

Oświadczenie – do pobrania w załączniku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

06‑07‑2018 14:18:02

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ  LICZBIE UCZNIÓW - KOREKTA

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Dz.U. z 2017 r. poz.2203/ Gmina Radomsko ogłasza:
Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 46 ust. 1 oraz statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.
Oddziały przedszkolne prowadzone przy Publicznych Szkołach Podstawowych:
Podstawowa kwota dotacji (miesięcznie)         644,33 zł
Statystyczna liczba uczniów                112

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

30‑05‑2018 14:58:40

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2018 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ  LICZBIE UCZNIÓW

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Dz.U. z 2017 r. poz.2203/ Gmina Radomsko ogłasza:

  1. Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 46 ust. 1 oraz statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

Oddziały przedszkolne prowadzone przy Publicznych Szkołach Podstawowych:

Podstawowa kwota dotacji (miesięcznie)  583,60 zł

Statystyczna liczba uczniów 112

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dla mieszkańców Gminy Radomsko dotycząca dofinansowania wymiany kotłów C.O.

21‑05‑2018 14:10:35

Informuje się mieszkańców, iż Gmina Radomsko przystępuje do Programu Ograniczania Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach w/w programu istnieje możliwość otrzymania 50% dofinansowania na wymianę źródła ciepła zasilanego węglem na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła, zasilane biomasą oraz inne węglowe.

Kotły opalane paliwami stałymi muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1. nowo instalowany kocioł węglowy (spalający węgiel kamienny) może być zainstalowany tylko w przypadku budynku/lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub nie jest to uzasadnione ekonomicznie;

2. musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” oraz „ekoprojektu” wydany przez akredytowaną jednostkę;

3. powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

4. stosowane paliwo musi być zgodne z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. „w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

 

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji proszone są o złożenie Deklaracji przystąpienia do w/w Programu najpóźniej do dnia 30.05.2018 roku.

Deklaracje przystąpienia do Programu dostępne są u sołtysów,  w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 4 (nowa część budynku, I piętro) w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 oraz na stronie internetowej www.bip.gmina-radomsko.pl w zakładce:

 Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia.

Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji nastąpi pod warunkiem udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o czynnościach

10‑05‑2018 13:29:28
wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiarze do zasiedzenia części nieruchomości opisanej jako działka nr 352/2 obręb Szczepocice Prywatne gm. Radomsko
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o rozliczeniu dotacji

25‑01‑2018 13:49:40

             Wójt Gminy Radomsko działając na podstawie § 14 Uchwały Nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 13 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Radomsko informuje, że w roku 2017 z budżetu gminy udzielona została dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Dziepółci, z siedzibą Dziepółć 96a.

              Dotacja w wysokości 12 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/169/2017 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 maja 2017 roku przyznana została  „na dofinansowanie remontu kościoła parafialnego w Dziepółci polegającego na wykonaniu nowej powłoki malarskiej pokrycia dachowego i wymianie orynnowania oraz ujednoliceniu kolorystyki fragmentów elewacji” -  zabytku wpisanego do rejestru  decyzją nr WUOZ-R.5140.99.2014.WD z dnia 25.09.2014 r. pod numerem A/155. Na podstawie zawartej w dniu 6 czerwca 2017 r. umowy  Nr RUM.0040/2017 oraz złożonego w dniu 12 grudnia 2017 r. sprawozdania z wykonania zadania uznaje się, że Dotowany zgodnie z przeznaczeniem wykorzystał środki w wysokości 11 739,17 zł.  

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Radomsko

                                                                               (-) mgr inż. Marian Zaborowski

 

 

Radomsko, dnia 12 stycznia 2018 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑12‑2017 16:10:14

Wójt Gminy Radomsko informuje, że na podstawie zawartej w dniu 11.09.2017 r. z Powiatem Radomszczańskim umowy o dotację, Gmina Radomsko otrzymała od Powiatu Radomszczańskiego pomoc finansową na dofinansowanie zadania p.n.: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Strzałkowie” w kwocie 76 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 159 900,00 zł.

 

                 Wójt Gminy Radomsko

(-) mgr inż. Marian Zaborowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
328KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 52 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  26‑04‑2012 13:25:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2018 12:46:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive