Zgromadzenia


Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób  na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania  zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z nim, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja,  jej nazwę                 i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie  w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj             i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu      z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę  i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany  czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,  o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia  albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 3. w przypadku wniesienia zawiadomienia o  zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.

 

 

Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia w trybie uproszczonym:

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

W trybie uproszczonym organizator zgromadzenia o zamiarze zorganizowania  zgromadzenia zawiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi,  w terminie nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu do kontaktu z nim,
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie w postępowaniu uproszczonym o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  organizator przekazuje na adres poczty elektronicznej: wczk@lodz.uw.gov.pl  lub na numer

telefaksu: 42 664 14 01.

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Radomsko
ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko   e-mail: sekretariat@gmina-radomsko.pl
tel. 44 683-27-07 ,  44  683-24-13  fax  685-13-60

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego podlega ocenie organu gminy pod względem jego zgodności z ustawą Prawo o zgromadzeniach.
 2. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.
 3. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U. z 2015 r. poz.1485).

Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  27‑10‑2015 11:38:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  27‑10‑2015 11:38:12
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2015 11:39:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie