Fundusze Unijne i Krajowe


Informacja

20‑09‑2021 14:36:55

Alternatywny tekst z opisem obrazu.                                                                       Alternatywny tekst z opisem obrazu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno- ściekowa” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółć i budowa wodociągu w m. Cerkawizna w Gminie Radomsko”

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich poprzez zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego budynków przeznaczonych na stały i okresowy pobyt ludzi, natomiast w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich poprzez odbiór i utylizację ścieków komunalnych- współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00132-65150-UM0500300/20

Całkowita wartość operacji: 1 573 157,91 zł

Dofinanasowanie: 836 039,00 zł

W ramach przedmiotowej operacji wybudowane zostanie 1,182 km sieci wodociągowej w m. Cerkawizna i 0,921 km sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółć

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

23‑12‑2020 14:40:09

Logo Fundusze Europejskie, RP, łódzkie, UE

Projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko”

Nr umowy: UDA-RPLD.04.03.02-10-0028/19-00

 

Gmina Radomsko uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radomsko”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: IV.3 „Ochrona powietrza”

 

Całkowita wartość projektu: 1 283 800,00 PLN

Dotacja z EFRR: 887 178,86 PLN

Celem projektu jest: “Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez modernizację oświetlenia ulicznego zmierzająca do ograniczenia emisji i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

 

Do celów szczegółowych/pośrednich, pośrednich można zaliczyć:

•    ochronę atmosfery i powierza poprzez modernizację, zastosowanie ekologicznych i energooszczędnych opraw oświetleniowych,

  • udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej,

•    zmniejszenie rocznego zużycia energii,

•    spadek emisji gazów cieplarnianych,

•    zaoszczędzenie energii elektrycznej,

•   ilość zmodernizowanych opraw oświetleniowych 586 szt.,

•    ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych,

•    poprawa jakości życia mieszkańców,

•    poprawa estetyki w przestrzeni publicznej,

•    ochrona zdrowia,

•    poprawa wizerunku gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie 2z2DPR_Tablica_RFIL_120x80_druk.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie 1z2DPR_Tablica_RFIL_120x80_druk.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

14‑12‑2020 13:50:47

LOGO "Z wami zmieniamy łódzkie"

Gmina Radomsko w 2020 roku z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Podniesienie walorów estetycznych i rekreacyjnych Sołectwa Okrajszów” w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Okrajszów poprzez podniesienie walorów estetycznych i rekreacyjnych terenu znajdującego się w centrum Sołectwa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

14‑12‑2020 08:44:25

Baner informacyjny z logotypami Fundusze Europejskie, RP, Polska Cyfrowa, UE

Gmina Radomsko otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

projekt grantowy Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W ramach projektu zakupiono 19 laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł: 57 233,13 złotych, z czego dofinansowanie: 54 992,00 złotych.

Czas realizacji projektu od 17 czerwca 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

11‑12‑2020 11:49:19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Radomsko dotację na realizację zadania  pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Radomsko w 2020 roku”

Całkowity koszt zadania: 32 427,12 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 26 583 PLN

 

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Radomsko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz poprawę ładu przestrzennego przez usunięcie zalegających płyt azbestowych z posesji mieszkańców Gminy Radomsko.

W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Radomsko zostało usunięte 75,63 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

www.zainwestujwekologie.pl

Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

11‑08‑2020 13:56:15

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzałkowie”

Nr umowy: UDA-RPLD.04.02.02-10-0069/19-00

Gmina Radomsko uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzałkowie”.

 

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: IV.2 „Termomodernizacja budynków”

 

Całkowita wartość projektu: 971 969,20 PLN

Dotacja z EFRR: 670 492,78 PLN

Celem projektu jest: “Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

 

Do celów szczegółowych/pośrednich, pośrednich można zaliczyć:

•    ochronę atmosfery i powierza poprzez modernizację systemu grzewczego,

  • udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzałkowie,

•    zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku,

•    spadek emisji gazów cieplarnianych,

•    zaoszczędzenie energii elektrycznej,

•    zmniejszenie zużycia energii końcowej,

•    ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych,

•    poprawa jakości życia mieszkańców,

•    poprawa jakości korzystania z budynku użyteczności publicznej,

•    ochrona zdrowia,

•    poprawa estetyki w przestrzeni publicznej,

•    poprawa wizerunku gminy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

11‑08‑2020 13:52:51

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Projekt pn.:Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Radomsko”

Nr umowy: UDA-RPLD.04.02.02-10-0068/19-00

 

Gmina Radomsko uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Radomsko”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: IV.2 „Termomodernizacja budynków”

 

Całkowita wartość projektu: 832 624,75 PLN

Dotacja z EFRR: 572 978,23 PLN

Celem projektu jest: “Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy poprzez działania termomodernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

 

Do celów szczegółowych/pośrednich, pośrednich można zaliczyć:

•    ochronę atmosfery i powierza poprzez wymianę źródła ciepła,

  • udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej dla budynku Urzędu Gminy Radomsko,

•    zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku,

•    spadek emisji gazów cieplarnianych,

•    zaoszczędzenie energii elektrycznej,

•    zmniejszenie zużycia energii końcowej,

•    ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych,

•    poprawa jakości życia mieszkańców,

•    poprawa jakości korzystania z budynku użyteczności publicznej,

•    ochrona zdrowia,

•    poprawa estetyki w przestrzeni publicznej,

•    poprawa wizerunku gminy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

06‑08‑2020 12:28:48

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Radomsko otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  projekt grantowy Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiono 37 laptopów, 22 tablety oraz 7 modemów dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł: 59 996,14 złotych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 25 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  12‑01‑2017 14:16:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  12‑01‑2017 14:16:42
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2021 14:38:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie