Obrona cywilna


Zasadnicze cele i zadania obrony cywilnej

Zasadniczym celem obrony cywilnej jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Obrona cywilna funkcjonuje w ramach tzw. pozamilitarnego sytemu obronnego.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Składają się one z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. Tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub

burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne

Art. 139 w/cyt. ustawy stanowi, że obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na odbywaniu służby w obronie cywilnej, edukacji dla bezpieczeństwa, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności oraz wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie.

            Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza, skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia odpowiedniego zareagowania.

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:

- syreny wchodzące w skład centralnych systemów alarmowych;

- rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne;

- radiowęzły i ośrodki telewizyjne;

- syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (zakładów pracy, ochotniczych straży pożarnych itp.);

- zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi itp.).

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają za zadanie ostrzegać  ludność przed grożącym niebezpieczeństwem aby umożliwić ukrycie się w przygotowanych budowlach  lub pomieszczeniach ochronnych a także opuścić strefę niebezpieczną. Pojęcia ostrzegania, alarmowania, powiadamiania precyzuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), i tak:

  • – to sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub  

awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub

  •  
  • alarmowanie – to działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do

właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;

  • – to działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań;
  • – to przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności

             o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz               

             przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku;

  • - zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz oraz powierzchni ciała ludzi lub zwierząt, niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od ich rodzaju i czasu ich oddziaływania;
  • systemy wykrywania i alarmowania o skażeniach - powiązany organizacyjno-technicznie zespół elementów przeznaczonych do identyfikacji skażeń, wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wstępnej analizy informacji o uwolnieniu do środowiska toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych, zakaźnych czynników biologicznych i powstaniu ognisk zakażeń, a także o powstałych w następstwie takich zdarzeń skażeniach oraz o potencjalnych źródłach tych zagrożeń;
  • wykrywanie skażeń - działanie realizowane w określonym rejonie i czasie w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, materiałów promieniotwórczych i zakaźnych czynników biologicznych;
  • - skutki skażenia ludzi, zwierząt lub roślin zakaźnymi czynnikami biologicznymi.

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawiają załączone tabele

SYGNAŁY ALARMOWE I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

Lp.

 

 Rodzaj alarmu

 

 Sposób ogłoszenia alarmów

 akustyczny system alarmowy

 środki masowego przekazu

 wizualny sygnał

alarmowy

1

 

 Ogłoszenie alarmu

 

 Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 Znak żółty w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

2

 

 Odwołanie alarmu

 

 Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

 Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

 Rodzaj komunikatu

 Sposób ogłoszenia komunikatu

 Sposób odwołania komunikatu

 

 akustyczny system alarmowy

 środki masowego przekazu

 

 akustyczny system alarmowy

 środki masowego przekazu

1

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. .....

może nastąpić skażenie

................................. (podać rodzaj skażenia)

w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj skażenia) dla ..................

2

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj zakażenia) dla ..................

3

 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj klęski)

dla ..................

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA

PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

1. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI i ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:  sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony, sprawdzić zabezpieczenie posiadanych za pasów żywności, wody, paszy,  sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt, jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć), przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

 

2. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA NALEŻY:

a) włączyć radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

b) postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

c) zamknąć mieszkanie;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

a) wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

b)zamknąć mieszkanie;

c) uszczelnić okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz np. mokrym papierem;

 

3. ALARM POWIETRZNY

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki. Osoby znajdujące się w domu powinny ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe itp. oraz wygasić ogień w piecu, zabezpieczyć mieszkanie, zawiadomić o alarmie sąsiadów, jak najszybciej udać się do najbliższego ukrycia. Osoby znajdujące się w miejscu publicznym powinny udać się do najbliższego ukrycia, podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej. Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i ustawić je tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Osoby, które nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, powinny ukryć się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

 

4.  PO OGŁOSZENIU ALARMU NALEŻY:

a) włączyć radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

b) postępować zgodnie z zaleceniami  podanymi w komunikatach;

c) wykonywać polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

d) przygotować maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;

e) wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

f) przygotować wilgotne tampony na usta i nos do oddychania np. nawilżyć je roztworem wodnym z sody oczyszczonej;

g) uszczelnić okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz np. mokrym papierem;

h) zabrać ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;

i) zamknąć mieszkanie;

j) udać się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

 

5. ODWOŁANIE ALARMU.

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy opuścić schron (ukrycie). W przypadku wystąpienia skażeń poddać się odpowiednim zabiegom sanitarnym, przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia, przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym, - stosować się ściśle do poleceń organów o brony cywilnej. W przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Rybak , w dniu:  14‑05‑2018 11:21:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  14‑05‑2018 11:21:33
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2022 12:16:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive