Gospodarka odpadami


INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOMSKO

Urząd Gminy Radomsko uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych wg.harmonogramów na rok 2019:

Harmonogram wywozu na rok 2020 w miesiącach wrzesień - grudzień - selektywna zbiórka - system workowy, zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne, selektywna zbiórka - system workowy ( utrudniony dostęp do posesji - wąski wjazd)

Harmonogram wywozu na rok 2020 - selektywna zbiórka - system workowy, zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne, selektywna zbiórka - system workowy ( utrudniony dostęp do posesji - wąski wjazd)

Wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych realizowany będzie raz na kwartał po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do siedziby PGK Spółki z o.o. lub w Urzędzie Gminy Radomsko pod numerem telefonu 44/ 683-24-13 wew. 112, zgłoszenia przyjmowane w dzień wywozu będą realizowane w następnym terminie.

Informujemy , iż podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbierane będą:

 1. Wielkogabarytowe – tj.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, itp.,
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tj. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory,  odkurzacze, żelazka, tostery,  komputery, laptopy, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, itp.
 3. Opony samochodowe (przypominamy, że gminny system odbierania odpadów komunalnych dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. Opony rolnicze oraz opony samochodów ciężarowych można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany/naprawy spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania).

Opony pochodzące z działalności rolniczej tj. opony od aut ciężarowych oraz maszyn rolniczych można również oddać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Płoszowie gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40 wg. aktualnego cennika dostępnego na stronie http://www.pgk-radomsko.pl/zuok ,  załącznik Cennik 2019, kod odpadu 16 01 03

 

DO POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA

- Odpadów remontowo-budowlane (gruz, styropian, itp.),

- odpady z demontażu pojazdów,

- odpady z innego źródła niż gospodarstwo domowe.


Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radomsko

Od dnia 1 lipca 2015 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomsko zajmuje się podmiot wybrany w drodze postępowania przetargowego, a mianowicie:
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Radomsku przy ul. Stara Droga 85


Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
z siedzibą w Płoszowie gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
 

Punkt dla mieszkańców gminy Radomsko zlokalizowany jest w m. Płoszów, ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko

Rodzaje odbieranych odpadów:

 1. Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32
 2. Chemikalia o kodzie z grupy 20
 3. Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34
 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36
 5. Zużyte opony o kodzie 16 01 03
 6. Szkło o kodzie 20 01 02
 7. Papier i tekturę o kodzie 20 01 01
 8. Tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39
 9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07
 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe o kodzie z grupy 17
 11. Odpady ulegające biodegradacji ( zielone ) o kodzie 20 02 01
 12. Opakowania po środkach ochrony roślin nawozach

Godziny przyjęcia odpadów :

Poniedziałek - Piątek  6:00 – 18:00

Sobota                        7:00 – 13:00

Warunki przyjęcia odpadów :

 • Podstawą przyjęcia odpadów jest dostarczenie ich własnym transportem do PSZOK.
 • Odpady są przyjmowane nieodpłatnie, wyłącznie z posesji objętych systemem zbiórki odpadów.
 • Odpad musi być czysty , niezabrudzony tj. niezanieczyszczony innymi odpadami.
 • Odbierający przyjmuje i ewidencjuje przyjęty odpad.
 • Dostarczający odpad ma obowiązek posiadać dokument tożsamości lub kopie złożonej deklaracji, potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy Radomsko.
 • Odpady inne niż wymienione w pkt. II regulaminu, nie zostaną przyjęte na PSZOK.


Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 77,64%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 30,00%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 93,00%
 

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

WOREK NIEBIESKI

 

 

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

Gazety, czasopisma, katalogi

Zabrudzonego i tłustego papieru

Papier szkolny i biurowy

Papieru z folią, ręczników papierowych

Torebki i worki papierowe

Papieru do pieczenia i faxowego, kartonów po mleku i napojach

Papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami

Papieru przebitkowego (rachunki, faktury), papieru woskowego, pieluch jednorazowych,

Artykułów higienicznych (np. chusteczki, papier toaletowy)

Worków po cemencie, klejach budowlanych, zaprawach murarskich, tapet, zdjęć

WOREK ŻÓŁTY

 

 

 

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

Butelki i puszki po napojach (najlepiej zgniecione)

Butelek i pojemników z zawartością, tworzyw sztucznych piankowych

Butelki po płynach do mycia, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach

Butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych)

Plastikowe zakrętki, zakrętki do słoików folia aluminiowa

Opakowań po lekach, strzykawek, szczoteczek do zębów, podpasek, pampersów, styropianu, wkładów do zniczy

Plastikowe torebki, worki, reklamówki, folie za wyjątkiem rolniczych, puszki po konserwach

Butelek po płynach chłodniczych

Plastikowe koszyki po owocach

Pojemników po wyrobach garmażeryjnych

Tetrapaki, czyli opakowania po sokach, napojach i mleku

Zabawek, styropianu, wykładzin dywanowych, worków po nawozach,

Drobny złom żelazny i metale kolorowe

Sprzętu AGD

Kapsle, pojemniki po produktach mlecznych (kefir, śmietana, mleko - opłukane),doniczki plastykowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych (np. deska do krojenia, tace)

Puszek po farbach, lakierach, baterii, jednorazowych naczyń i sztućców, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, opakowania po aerozolach

 

WOREK ZIELONY

 

 

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

Szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki

Butelki po napojach alkoholowych

Luster, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych

Szklane opakowania po kosmetykach

Reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych

 

WOREK BRĄZOWY

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

Resztki żywności 

trawy,liści,gałęzi

odpady po owocach i warzywach

skorupki jajek

resztek folii,metalu

plastikowych opakowań

fusy kawy i herbaty 

obierki 

gazet, popiołu, pieluch

 

POJEMNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

(NA ODPADY ZMIESZANE LUB POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA)

 

 

 

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

gąbki, szmatki , kurz z odkurzacza, maszynki do golenia, niedopałki papierosów, olej do smażenia, paragony ze sklepu/bankomatu , pergamin, plastikowe opakowania po tłuszczu, porcelana, fajans, produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata), produkty skórzane, futrzane,włosy, sierść, pióra, zatłuszczony papier, zapalniczka (pusta), zbite naczynia, szklanki, kieliszki, zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, zużyte ubrania, tekstylia, obuwie, żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt

Plastikowych opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, olejach silnikowych, smarach, kineskopów, termometrów, świetlówek, zużytych żarówek, zużytych akumulatorów, baterii, lekarstw, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Obowiązek złożenia deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych wynika wprost z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.)
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
116KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
633KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  14‑03‑2013 11:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑09‑2020 11:02:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive