Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Wejście do ewidencji udzielonych, cofniętych i wygaśniętych zezwoleń dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w formie elektronicznej

Przedmiotowe zezwolenie  wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 póź.zm.).

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
  3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
  4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
  5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
  6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Wymagane dokumenty i miejsce składania:

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

  1. Kopia dowodów rejestracyjnych specjalistycznych pojazdów przystosowanych do odbierania nieczystości ciekłych;
  2. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
  3. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
  4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko ul. Piłsudskiego 34, 97-500 radomsko (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30)

Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł

Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy Gminy Radomsko ESBANK Bank Spółdzielczy  Nr rachunku: 50 8980 0009 2001 0000 0055 0002

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 póź, zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 1137 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Radomsko z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomsko.

Pliki do pobrania

29‑08‑2016 11:42:05
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..pdf
22‑09‑2016 13:02:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik nr 1.pdf
29‑08‑2016 11:42:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2.pdf
29‑08‑2016 11:42:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3.pdf
29‑08‑2016 11:42:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 5.pdf
29‑08‑2016 11:42:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  29‑08‑2016 11:41:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  29‑08‑2016 11:41:12
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2020 09:17:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive