Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Wejście do ewidencji udzielonych, cofniętych i wygaśniętych zezwoleń dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w formie elektronicznej

Przedmiotowe zezwolenie  wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 póź.zm.).

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Wymagane dokumenty i miejsce składania:

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku, które przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

 1. Dokument poświadczający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne położone w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu.
 2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne ( aktualne tzn. z 3 ostatnich miesięcy).
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł ( w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia działalności 53,50 zł )
 4. Aktualna kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 5. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług ( np.dowód rejestracyjny samochodu,dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.).
 6. Ważne badania techniczne pojazdów asenizacyjnych.
 7. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania bazą.
 8. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji środków technicznych przewidzianych do realizacji usług.

Wszystkie kopie dokumentów winny byc poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem

Wnioskodawcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołaczają jedynie do wniosku załączniki i dokumenty które ulegają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowana zmianą.

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko ul. Piłsudskiego 34, 97-500 radomsko (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30)

Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł

Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy Gminy Radomsko Bank PKO BP S.A. Nr rachunku: 45 1020 3916 0000 0902 0301 3745

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Radomsko z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomsko.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
619KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
558KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Krupski
email: pkrupski@gmina-radomsko.pl
, w dniu:  29‑08‑2016 11:41:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  29‑08‑2016 11:41:12
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2022 12:07:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie