Publicznie dostępny wykaz danych


Udostępnianie informacji o środowisku - podstawa prawna
 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) organy administracji publicznej mają obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Natomiast art. 23 ust. 1 wprowadza obowiązek prowadzenia, w formie elektronicznej, publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Układ wykazu definiuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz.827).
Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy.

Publicznie dostępny wykaz danych podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 01.01.2009 r.Wykaz sprzed tego terminu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko.

Wykaz danych składa się z następujących rodzajów formularzy - kart informacyjnych:

Karty typu A - przejdź do rejestru

 • wnioski o wydanie decyzji,
 • wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • wnioski o ustalenie programu dostosowawczego.
 

Karty typu B - przejdź do rejestru

 • decyzje i postanowienia,
 • wskazania lokalizacyjne.
 

Karty typu C

 • projekty: polityk, strategii, planów lub programów.
 

Karty typu D

 • polityki, strategie, plany lub programy.
 

Karty typu E - przejdź do rejestru

 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska,
 • sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • analizy porealizacyjne,
 • przeglądy ekologiczne,
 • raporty o bezpieczeństwie,
 • dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
 • karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.
 

Karty typu F

 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • rejestry substancji niebezpiecznych,
 • wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestry poważnych awarii.
 

Karty typu G

 • wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
 

Karty typu H

 • zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 

Karty typu I

 • inne dokumenty.
Informacja wytworzona przez:
Krawczyk Bożena , w dniu:  17‑06‑2009 08:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2020 13:55:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive