Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

I. Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
 4. Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Radomsko z dnia 28 października 2011 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
II. Wnioskodawca
 1. Wnioskodawcą może być przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzący działalność e zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. W postępowaniu strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie i zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa, dokładne oznaczenie osoby, która go udziela (imię, nazwisko, adres zamieszkania), dokładne dane pełnomocnika (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) określenie sprawy w jakiej jest udzielane.

III. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na:

 • prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • dane przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz telefon kontaktowy i e-mail),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

3. Wnioskodawca winien spełniać wymogi zawarte w uchwale Nr X/60/2011 Rady Gminy Radomsko z dnia 28 października 2011 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radomsko.

4. Załączniki:

 • Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • Oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym:

a) kierowcy i konwojenci zatrudnienie przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób,

b) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35, 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 • Decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadający weterynaryjny numer identyfikacyjny, nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Oświadczenie o posiadaniu środka transportu, dopuszczonego decyzją powiatowego lekarza weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy.
 • Oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadających im cierpienia.
 • Umowa lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania przez przedsiębiorcę nieruchomością, o której mowa w ust. 1 pkt. 3.
 • Umowę o współpracy z weterynarzem.

5. Uwagi:


W przypadku braku kompletu ww. dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty złożenia w urzędzie (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

IV. Miejsce i sposób załatwienia sprawy

1. Miejsce złożenia wniosku: sekretariat, pok. 10,
2. Miejsce faktycznego wykonania usługi: Referat Komunalny i Zamówień Publicznych, ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko, pok. nr 2. tel. 44 683 46 83
3. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów

 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej peup - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

4. Informacja w jaki sposób będzie można odebrać dokument kończący sprawę: decyzja wysyłana jest pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; osoby zainteresowane odbiorem osobistym proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.

V. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

VI. Opłaty

Za wydanie zezwolenia:

 • w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą - 616,00 zł
 • dla pozostałych podmiotów - 82,00 zł.

VII. Etapy i sposób załatwienia sprawy

Etap 1 - rozpatrzenie wniosku,

Etap 2 - sprawdzenie wniosku pod względem formalnym,

Etap 3 - wydanie zezwolenia lub odmowa wydania zezwolenia.

VIII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Radomsko w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

IX.
Informacje dodatkowe
Dodatkowych informacji udziela się pod nr telefonu 44 683 46 83
Pytania dotyczące procedury można zadawać również za pośrednictwem e-maila: sekretariat@gmina-radomsko.pl.

Plik doc Wniosek (edytowalny)
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek (do druku)
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  24‑07‑2013 08:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Śmigielski
email: asmigielski@gmina-radomsko.pl tel.:44 683 24 13 wew. 118 fax: 44 685 13 60
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑07‑2013 08:42:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive